Rycak Magdalena, Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej

Monografie
Opublikowano: ABC 2008
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej

Autor fragmentu:

RozdziałI
Źródła regulacji czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej

1.Polskie źródła regulacji czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej uregulowany jest w rozdz. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej . Dnia 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym . Ustawa ta zmieniła dotychczas obowiązujące przepisy o dyżurach medycznych i czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

W sprawach nieuregulowanych przepisami u.z.o.z. stosuje się przepisy k.p. (art. 5 k.p.). W zakresie czasu pracy są to m.in. przepisy regulujące zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czy też zasady wprowadzania określonych systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych.

Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Zakład opieki zdrowotnej może być również utworzony i utrzymywany w celu:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX