Góral Zbigniew (red.), Czas pracy

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Czas pracy

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Jednym z kluczowych zagadnień z zakresu prawa pracy jest z pewnością problematyka czasu pracy. Pamiętać należy, że to właśnie unormowania czasu pracy były zalążkiem gałęzi prawa, jaką stało się prawo pracy. Także obecnie unormowania te znajdują się w centrum zainteresowania zarówno stron stosunku pracy, partnerów społecznych, jak i judykatury. Przepisy regulujące czas pracy należą do najbardziej skomplikowanych i budzących najwięcej wątpliwości spośród wszystkich norm zawartych w kodeksie pracy. Ponadto, co podkreśla się w piśmiennictwie, często nie spełniają one warunku zgodności z unormowaniami Unii Europejskiej. Odnotować też należy, iż kodeksowe regulacje czasu pracy podlegają częstym zmianom. Warto tu zauważyć, że od 2004 r. obowiązuje nowe brzmienie działu szóstego kodeksu pracy, a od tego czasu wiele przepisów tego działu zostało znowelizowanych. Niestety, trzeba stwierdzić, iż nie zawsze są to nowelizacje zasadne, często mają charakter wycinkowy, a ponadto wątpliwości może budzić ich poziom legislacyjny.

Doktryna nie może nie dostrzegać tego zainteresowania. W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań na temat czasu pracy. Warto wspomnieć monografie A. Sobczyka, A. Nałęcza, A. Chobota czy opracowanie zbiorowe pod redakcją L. Florka. Ukazuje się także wiele artykułów dotyczących poszczególnych kwestii. Jednak wydaje się, że brakuje na rynku wydawniczym całościowej monografii poświęconej zagadnieniom czasu pracy. Niniejsze opracowanie ma za zadanie wypełnić tę lukę. Poza rozważaniami o charakterze teoretycznym zawiera ono wiele przykładów, a także wzory pism przydatnych w zakładzie pracy. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie tego opracowania w codziennej praktyce w zakładzie pracy.

Problematyka czasu pracy jest niezwykle szeroka i unormowana w wielu aktach prawnych zarówno szczebla ustawowego, aktów wykonawczych, jak i prawa wewnątrzzakładowego. Niniejsza publikacja obejmuje regulację czasu pracy zawartą w kodeksie pracy.

Książka została napisana według stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2013 r.

Autorzy fragmentu:

ROZDZIAŁ1
POJĘCIE CZASU PRACY I OKRESÓW ODPOCZYNKU

1.1.POJĘCIE CZASU PRACY

Pojęcie czasu pracy jest zdefiniowane w art. 128 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Zastanawiać się można, czy wskazana regulacja zbieżna jest z pojęciem czasu pracy w prawie Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczna wydaje się interpretacja tego pojęcia na tle rozwiązań wspólnotowych. Kluczowym przepisem jest tu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy . Wspólnotowe pojęcie czasu pracy wprowadzone tym przepisem obejmuje "każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową".

Warto zauważyć, iż definicja ta wyróżnia trzy elementy czasu pracy. Pierwszym jest wykonywanie przez pracownika pracy, drugim pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, trzecim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX