Jędrejek Grzegorz, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2010
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu

Autor fragmentu:

Przedmowa do wydania drugiego

Zainteresowanie Czytelników skłoniło Autora do przygotowania drugiego wydania monografii. Od ukazania się pierwszego wydania w 2004 r. pojawiło się wiele opracowań dotyczących mobbingu bądź też ochrony dóbr osobistych pracowników . Przede wszystkim jednak zostały opublikowane orzeczenia, w szczególności Sądu Najwyższego, które odgrywają istotną rolę w doprecyzowaniu art. 943 k.p. regulującego mobbing .

Niniejsza publikacja ujmuje mobbing jako zjawisko polegające na ciagłym naruszaniu dóbr osobistych osoby, która została poddana przemocy psychicznej. Takie ujęcie jest zatem szersze niż definicja mobbingu zawarta w art. 943 § 2 k.p., która obejmuje jedynie pracowników pozostających w stosunku pracy. Dlatego też książka może okazać się pomocna dla tych wszystkich poddanych mobbingowi, którzy nie mogą dochodzić roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Z aprobatą należy ocenić wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów regulujących mobbing. Liczba publikowanych orzeczeń może świadczyć o tym, iż pracownicy poddani trwałej i uporczywej przemocy psychicznej coraz częściej dochodzą praw przed sądem.

Tytuł książki ogranicza rozważania do zagadnień związanych z ochroną dóbr osobistych, które są naruszone w wyniku mobbingu. Poza zakresem rozważań pozostają inne skutki stosowania mobbingu. Przykładowo, można wskazać zagadnienia związane z tzw. prewencją antymobbingową, która stanowi podstawowy sposób spełnienia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1 k.p.).

W drugim wydaniu została zachowana podstawowa konstrukcja pracy. Dodano jednak kilka wzorów pism. Należy podkreślić, iż przyjęta w opracowaniu koncepcja traktująca na gruncie prawa pracy mobbing jako delikt polegający na długotrwałym i uporczywym naruszaniu dóbr osobistych pracownika, z jednej strony ułatwia rozwiązanie niektórych problemów prawnych, jak np. dotyczących właściwości sądu, z drugiej prowadzi do komplikacji związanych przede wszystkim z problematyką zbiegu roszczeń. W opracowaniu przyjęto pogląd, iż art. 943 k.p. wprowadza odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie ryzyka, a tym samym niezależną od jego winy. Artykuł 943 k.p. jednak nie uchylił przepisów Kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych.

Autor fragmentu:

Rozdział1
POJĘCIE, RODZAJE I SKUTKI MOBBINGU

1.1.Pojęcie i cechy charakterystyczne mobbingu

1.1.1.Pojęcie mobbingu

1.1.1.1.Zagadnienia terminologiczne

Pojęcie mobbingu pochodzi od angielskiego rzeczownika mob oznaczającego tłum, motłoch, gawiedź, tłuszczę, hałastrę. Słowo to oznacza także czasownik, który można przetłumaczyć jako rzucanie się na kogoś (przez tłum), tłoczenie się, czy też gromadzenie. W przypadku mobbingu zatem mamy do czynienia ze zorganizowaną agresją. Wcale nie do rzadkości będzie należał schemat, w którym ofiara spotyka się z agresją wielu osób, w najbardziej skrajnym przypadku - z agresją pozostałych współpracowników.

Słowo mobbing ma pochodzenie angielskie i występuje w wielu językach. Jak jednak zaznaczono we wstępie, pojęcie to często nie jest definiowane nie tylko przez ustawodawcę, ale także encyklopedie z zakresu psychologii, socjologii, czy też psychiatrii.

Po raz pierwszy pojęcie to zastosował etnolog Karl Lorenz, opisując agresywne zachowania zwierząt chcących przegnać intruza. Następnie zastosował go lekarz Peter Paul Heinemann, publikując na początku lat siedemdziesiątych XX wieku prace dotyczące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX