Ceny transferowe. Protokół kontroli - OpenLEX

Górski Marcin Jakub, Zbroiński Adam, Ceny transferowe. Protokół kontroli

Monografie
Opublikowano: WK 2016
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Ceny transferowe. Protokół kontroli

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Priorytetowym celem, który przyświeca autorom niniejszej książki, jest wzbudzenie zainteresowania zagadnieniem cen transferowych oraz zwiększenie świadomości Czytelnika w tym obszarze. Powyższe nie oznacza jednak, że krąg potencjalnych odbiorców został ograniczony do osób, których dotychczasowy kontakt z tematem, jakim jest transfer pricing , był znikomy.

Autorzy poruszone w książce zagadnienia ubrali w innowacyjną formę quasi-protokołu kontroli. Zabieg ten miał poniekąd uczynić przekaz bardziej atrakcyjnym, jednak przede wszystkim miał on za zadanie uwypuklić związek i „przenikanie” dyscypliny cen transferowych z opodatkowaniem przedsiębiorcy. Wskazanie tego związku i przedstawienie skutków podatkowych stosowania cen transferowych w opinii autorów (dalej występujących również jako kontrolujący) może stanowić wartość dodaną dla osób, które mają doświadczenie w zakresie cen transferowych, przedsiębiorców, księgowych oraz pracowników administracji podatkowej.

W pierwszej części książki przedstawiono otoczenie proceduralne, w którym przeprowadzany jest proces analizy cen transferowych. Następnie wskazano na kilka aspektów praktycznych, m.in. konsekwencje nieprzedłożenia dokumentacji podatkowej, przykładowy katalog dokumentów, o jakie mogą występować kontrolujący. Autorzy przywołali tezy z orzecznictwa i doktryny naukowej. Przedstawiono również rozbudowaną, hipotetyczną analizę funkcjonalną przedsiębiorstwa (wraz z aktywami i ryzykiem), wycenę rynkowości opłat za wartości niematerialne i prawne (licencje oraz znak towarowy), jak i wycenę rentowności przedsiębiorstwa (benchmarking study), która w wielu miejscach opatrzona jest dodatkowymi praktycznymi komentarzami.

Najważniejszą część książki stanowi quasi-protokół z kontroli, który dzięki temu, że przypomina swoją strukturą i językiem protokół kontroli podatkowej, umożliwił w sposób syntetyczny i logicznie spójny przedstawienie możliwej metodologii badania cen transferowych. W tym miejscu należy podkreślić, że badanie cen transferowych w wielkim skrócie polega na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy ceny stosowane w transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi są cenami rynkowymi. Z tego względu zaprezentowana metodologia nie stanowi „przywileju” kontrolujących, lecz ze względu na dążenie do odpowiedzi na uniwersalne pytanie o rynkowość warunków transakcji może być stosowana przez każdego, kto chciałby uzyskać na nie odpowiedź. Dzięki tej „uniwersalności” książka ta może się okazać pomocna przedsiębiorcom czy księgowym przy ustalaniu cen w transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi. Książka z pewnością okaże się wartościowa również dla przedstawicieli aparatu skarbowego, szczególnie urzędników zajmujących się kontrolami i postępowaniami w przedmiocie podatków dochodowych.

W głównej części książki zaprezentowane zostały analizy ekonomiczne (nazywane często benchmarkingiem czy studium porównawczym) opisujące etapy wyceny i przykładowe metodologie wyliczenia zakresu rynkowego z wyznaczeniem godziwej wartości rynkowej dla takich transakcji jak wycena wartości opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego oraz licencji produkcyjnych, jak również wyznaczenie rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie wskaźnika zwrotu z aktywów ROA. Autorzy przedstawili również niektóre słabe punkty studium porównawczego przedstawionego przez podmiot kontrolowany przez zakwestionowanie w nim niektórych kryteriów typowania, wartości i wskaźników wskazanych w analizach ekonomicznych (benchmarkingach).

Autorzy, chcąc wzbogacić książkę i uczynić ją bardziej wartościową, w „załączniku do protokołu” umieścili opracowanie dotyczące niezwykle istotnego zagadnienia w cenach transferowych, a mianowicie porównywalności, które zostało sporządzone na podstawie publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz zebranych i dostępnych opracowań różnych administracji podatkowych zaangażowanych w problematykę cen transferowych.

Zapraszając do lektury, autorzy pragną podkreślić, że celem książki nie jest zobrazowanie technik pracy organów kontrolnych, lecz zaprezentowanie w sposób syntetyczny i spójny sposobu poszukiwania odpowiedzi na uniwersalne pytanie, czy warunki w transakcjach między podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Między innymi ze względu na dążenie do wspomnianej uniwersalności postępowanie prowadzone jest przez fikcyjny organ kontroli podatkowej, a właściwym dla podatnika organem jest naczelnik fikcyjnego Bałtyckiego Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaprezentowany w książce podmiot kontrolowany, jak i dane dotyczące kontrolowanej spółki zostały przez autorów wymyślone, a przedstawiona w niniejszej książce kontrola nigdy nie została przeprowadzona. Wszelkie podobieństwa mogą być jedynie przypadkowym zbiegiem okoliczności. Bardzo istotne jest również, że sam zaprezentowany proces kontroli nie jest ani wyznacznikiem w prawdziwych postępowaniach, ani nie musi być jedynym procesem stosowanym przez szeroko rozumianą administrację podatkową.

Główne podmioty występujące w sprawie

Państwowe Zakłady Produkcji Chemii Gospodarczej (PZPCG)

Przedsiębiorstwo utworzone w połowie lat 50. XX w. Produkty PZPCG cieszyły się uznaniem krajowego konsumenta. Jednakże dokonana transformacja ustrojowa i otwarcie rynków na początku lat 90. XX w. okazały się być zbyt trudną próbą. Niepowtarzalną szansą dla PZPCG było zainwestowanie w zakład kapitału przez Grupę LeeLee i towarzysząca temu przedsięwzięciu restrukturyzacja

LeeLee Polska sp. z o.o.

Spółka zależna, podmiot należący do Grupy LeeLee. Duża polska spółka zajmująca się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków i środków higieny. LeeLee Polska wykorzystuje w procesach produkcji znaki towarowe oraz licencje LeeLee Legal S.á.r.l. Posiada własne sklepy z salonami piękności Glamour. Jest właścicielem znaku towarowego oraz licencji na produkcję nowoczesnego naskórka biologicznego BioDerma

LeeLee Polska Oddział sp. z o.o.

Spółka zależna od LeeLee Polska sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za rozwój, produkcję i dystrybucję naskórka biologicznego BioDerma

LeeLee Polska Dystrybucja sp. z o.o. w likwidacji

Spółka likwidowana, stanowi pozostałość po archaicznej strukturze dystrybucyjnej PZPCG. Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej

LeeLee DE GmbH

Jedna ze spółek zależnych z siedzibą w Niemczech zajmująca się działalnością dystrybucyjną w grupie LeeLee. Prowadzi dystrybucję całej gamy produktów Grupy LeeLee. Spółka posiada centra dystrybucyjne na rynku polskim oraz europejskim. Główny odbiorca produktów marki LeeLee od LeeLee Polska sp. z o.o.

LeeLee Sui

Spółka matka z siedzibą w Szwajcarii, główna spółka z grupy, właściciel bezpośredni lub pośredni pozostałych podmiotów w grupie LeeLee

LeeLee Legal S.á.r.l.

Spółka zależna, z siedzibą w Luksemburgu, założona zgodnie z prawem Księstwa Luksemburg, zajmująca się zarządzaniem własnością intelektualną grupy LeeLee. Licencjodawca znaków towarowych, licencji oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

Metryka sprawy

20.01.2015 r.

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

01.02.2015 r.

Upoważnienie naczelnika Bałtyckiego Urzędu Skarbowego do przeprowadzenia kontroli podatkowej w spółce LeeLee Polska sp. z o.o. w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych

15.02.2015 r.

Oświadczenie LeeLee Polska sp. z o.o. dotyczące braku kontroli oraz czynności sprawdzających w spółce za 2012 r.

01.03.2015 r.

Żądanie przedłożenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p.

08.03.2015 r.

Przedłożenie kontrolującym przez spółkę dokumentacji podatkowej

01.04.2015 r.

Pismo kontrolujących do spółki o przedłożenie materiałów dowodowych, w tym dokumentów i wyjaśnień

10.04.2015 r. i 20.04.2015 r.

Zwrócenie się kontrolujących do spółki z żądaniem przedłożenia dokumentów związanych bezpośrednio z realizowaną transakcją (ze względu na przedłożenie zdawkowych informacji na temat metodologii rynkowego ustalenia opłat)

30.04.2015 r.

Żądanie przedłożenia tłumaczeń przysięgłych na język polski wszystkich obcojęzycznych opracowań, które wchodziły w skład dokumentacji cen transferowych

01.06.2015 r. i 15.06.2015 r.

Wezwanie kontrolujących do udzielenia przez spółkę wyjaśnień dotyczących transakcji oraz wskazanie listy dostawców komponentów i surowców do produkcji kosmetyków

25.06.2015 r.

Wezwanie do przedłożenia przez spółkę analizy ekonomicznej potwierdzającej rynkowość stosowanego wynagrodzenia należnego z tytułu produkcji pełnej gamy kosmetyków LeeLee

05.07.2015 r.

Przedłożenie przez spółkę analizy porównawczej stosowanego wynagrodzenia należnego z tytułu produkcji

17.07.2015 r.

Żądanie kontrolujących dotyczące przedstawienia przez spółkę struktury sprzedaży

20.07.2015 r.

Wyjaśnienia spółki dotyczące aspektów, które wpływają na wyliczoną wartość rynkową

30.07.2015 r.

Wezwanie kontrolujących do dostarczenia danych finansowych zawierających informacje dotyczące m.in. kosztów związanych z działalnością salonów Glamour

01.12.2015 r.

Protokół z kontroli

Kluczowe fakty związane z historią LeeLee Polska

10.01.1953 r.

Powstanie PZPCG

01.02.1996 r.

Wpisanie LeeLee Polska sp. z o.o. do KRS

08.05.1996 r.

Zaświadczenie REGON wydane przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

15.03.2007 r.

Sporządzenie raportu, ilustrującego wyliczoną wartość wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA) za pomocą metody marży transakcyjnej netto (TNMM), który został wykonany przez LeeLee Legal S.á.r.l.

01.01.2008 r.

Umowa (Intragroup License Package Agreement), regulująca kwestie udzielania licencji produkcyjnych, jak i znaków towarowych

01.02.2008 r.

Ramowa umowa dostawy produktów zawarta z LeeLee DE GmbH wraz z aneksem

22.11.2011 r.

Rejestracja procesu produkcyjnego naskórka pod handlową nazwą BioDerma

01.01.2012 r.

Aneks dotyczący dostawy kontrolowanego naskórka BioDerma do LeeLee DE GmbH

01.07.2012 r.

Sprzedaż LeeLee Polska Oddział sp. z o.o. na rzecz LeeLee Legal S.á.r.l.

01.02.2013 r.

Data podpisania przez prezesa sprawozdania z działalności spółki za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

31.03.2013 r.

Złożenie przez spółkę zeznania CIT-8 za okres kontrolowany

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ

1.Ceny transferowe jako przedmiot analizy

Dla potrzeb niniejszego opracowania można założyć, że granica między tak popularną, szczególnie w ostatnich czasach, optymalizacją podatkową, w tym z wykorzystaniem cen transferowych, a unikaniem opodatkowania jest cienka, przynajmniej patrząc z perspektywy wpływów podatkowych do budżetu państwa.

Różnego rodzaju legalne mechanizmy optymalizacyjne często postrzegane są przez administracje podatkowe jako metody zmierzające do powstania erozji podstawy opodatkowania, przesunięcia źródła przed opodatkowaniem czy też jako zjawisko treaty shopping, które może być rozumiane jako wykorzystywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wbrew celowi, dla którego zostały one zawarte. Nie jest również tajemnicą, że w wielu przypadkach istniejące regulacje podatkowe są nadużywane przez przedsiębiorstwa powiązane tylko w celu przerzucania dochodów i optymalizacji podatkowej, wykonywane przez nie czynności nie mają żadnego znaczenia gospodarczego, a jedynym ich celem jest zmniejszenie obciążeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX