Monografie
Opublikowano: Oficyna 2015
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Ceny transferowe

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Ceny transferowe to tematyka, z którą spotyka się każda osoba zarządzająca finansami przedsiębiorstw międzynarodowych. To także obszar rosnącego zainteresowania władz skarbowych, ponieważ wysiłki Unii Europejskiej oraz OECD idą w kierunku nadania rangi priorytetowej zagadnieniu cen transferowych. Dodatkowo problem cen transferowych dotyczy nie tylko firm międzynarodowych, ale również firm krajowych. Polskie przepisy są najbardziej rygorystyczne w UE, a polscy przedsiębiorcy nie mają jeszcze świadomości istnienia takich przepisów. Jednocześnie szereg orzeczeń sądowych pokazuje, że zaniedbania w tej materii mogą okazać się niezwykle kosztowne dla przedsiębiorstwa (średnie doszacowanie podatku wynosi ok. pół miliona złotych).

Polskie publikacje koncentrują się na ogół na jednym aspekcie cen transferowych, tj. na przygotowaniu ich dokumentacji. Żadna publikacja w sposób kompleksowy nie omawiała dotąd tego zagadnienia od strony finansowej. Praktyka doradcza oraz szkolenia pokazują, że jest to kwestia, która budzi zainteresowanie kadry menadżerskiej oraz osób pracujących w finansach i księgowości.

Niniejsza książka wypełnia tę lukę. Omawiamy w niej po kolei proces ustalania cen transferowych, każdą z metod ilustrujemy konkretnym praktycznym przykładem. Posługujemy się przy tym językiem zrozumiałym dla osób pracujących w finansach. Do przepisów prawnych odwołujemy się tylko w tych miejscach, w których jest to niezbędne dla właściwego zrozumienia zagadnienia.

Kwestią zupełnie unikatową na rynku polskim jest dokładne omówienie zagadnień związanych z restrukturyzacją biznesu. Są to zagadnienia stosunkowo nowe. W 2013 r. Minister Finansów dokonał nowelizacji rozporządzenia w sprawie cen transferowych. Nowelizacja dodała m.in. nowy § 23a, który reguluje kwestie związane z tzw. restrukturyzacją działalności gospodarczej. Należy zaznaczyć, że nowelizacja jest skutkiem zmian w wytycznych OECD, do których w lipcu 2010 r. dodano nowy rozdział poświęcony tej tematyce. Przez restrukturyzację działalności rozumie się przeniesienie pomiędzy podmiotami

powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyka. Nie jest to więc restrukturyzacja w sensie prawnym (ta obejmuje zmianę formy prawnej, połączenie, podział, wydzielenie). W niniejszej publikacji dokładnie wyjaśniamy, jak należy patrzeć na zagadnienie restrukturyzacji działalności gospodarczej z perspektywy cen transferowych. Omawiamy m.in. zastosowanie metody Monte Carlo (z wytłumaczeniem, jak metodę tę można zastosować, używając arkusza kalkulacyjnego).

Inny ważny temat, który poruszamy w tej książce, to przygotowanie tzw. analizy porównawczej. Wytyczne odnośnie do sporządzania takiej analizy również zostały dodane do przepisów w 2013 r. Omawiamy, jak punkt po punkcie wykonać analizę porównawczą z zastosowaniem metod statystyki opisowej. Tu również prezentujemy realny przykład z praktyki gospodarczej.

Książka zawiera także przykłady dokumentacji cen transferowych. W odróżnieniu od innych tego rodzaju publikacji nasze przykłady są realnymi studiami przypadków. Krok po kroku omawiamy zawartość dokumentacji cen transferowych, prowadząc czytelnika przez wszystkie stadia procesu dokumentacyjnego.

Omawiamy również rodzaje sankcji, jakie mogą być nakładane przez władze skarbowe za zaniedbania w obszarze cen transferowych. Sankcje wiążące się z niewypełnieniem lub też niewłaściwym wypełnieniem obowiązków związanych z przedstawieniem organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej dokumentacji cen transferowych należy rozpatrywać w sposób bardzo szeroki. Dokonując ogólnego podziału, można wskazać, że sankcje mogą dotyczyć:

podatnika – poprzez oszacowanie dochodu lub obniżenie straty podatkowej, zastosowanie sankcyjnej, 50-procentowej stawki podatku,

organów zarządzających podatnika/osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe – poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności na podstawie przepisów karno-skarbowych.

W książce omawiamy przypadki, w których przedmiotowe sankcje mogą być zastosowane. Temat ten ważny jest przede wszystkim dla członków zarządów i głównych księgowych, którzy odpowiadają za rozliczenia podatkowe spółek.

Publikacja ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Przykłady, które ilustrują poszczególne zagadnienia, pochodzą z naszej praktyki doradczej i szkoleniowej. Jesteśmy przekonani, że książka ta przyczyni się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z cenami transferowymi.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Ceny transferowe w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych

Przepisy dotyczące cen transferowych w nowoczesnym kształcie funkcjonują w Polsce od 1997 r. Dodatkowo, w 2013 r., Ministerstwo Finansów przeprowadziło istotną nowelizację przepisów wykonawczych dotyczących cen transferowych. Pozytywnie należy ocenić przepisy o dokumentowaniu usług o niskiej wartości dodanej, jak również wpisanie procedury porównywalności transakcji. Zdecydowanym minusem jest jednak sposób, w jaki uregulowano zagadnienie tzw. restrukturyzacji biznesu. Ilustracja 1.1 przedstawia wprowadzone regulacje dotyczące cen transferowych.

Ilustracja 1.1. Historia regulacji cen transferowych w Polsce

Warto pamiętać, że corocznie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią jeden z priorytetów badań organów skarbowych.

Mając na względzie powyższe, można by uznać, że zagadnienie cen transferowych to temat dobrze znany i rozumiany wśród polskich firm i organów podatkowych. Warto jednak zbadać praktyczne stosowanie przepisów dotyczących cen transferowych zarówno przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?