Znaczenie tezy dowodowej i podmiot obowiązany do jej sformułowania - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Znaczenie tezy dowodowej i podmiot obowiązany do jej sformułowania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Znaczenie tezy dowodowej i podmiot obowiązany do jej sformułowania

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym tezę dowodową, tj. okoliczności, na których wykazanie dany dowód jest prowadzony, formułuje sąd w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu. Teza dowodowa powinna być określona w sposób szczegółowy i obejmować jedynie fakty mające znaczenie w danej sprawie. Zauważa się jednak również, iż wobec kontradyktoryjnego charakteru procesu cywilnego, postanowienie dowodowe sądu ma charakter niejako wtórny, bowiem określenie tez dowodowych powinno być dokonane już przez same strony, na etapie zgłaszania wniosków dowodowych. Z tego też względu sąd nie powinien formułować tezy dowodowej w sposób niezgodny z wolą strony zgłaszającej dany dowód. Niezależnie od powyższego ukształtowało się w judykaturze stanowisko, wedle którego sąd może pominąć dowody, co do których strony nie przedstawiły tez dowodowych lub uczyniły to w sposób nadmiernie ogólnikowy (np. na "wszystkie okoliczności będące przedmiotem sprawy").

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX