Janczukowicz Krzysztof, Zmiana zakresu kryminalizacji handlu ludźmi w związku ze zmianą przepisów w 2010 r.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Zmiana zakresu kryminalizacji handlu ludźmi w związku ze zmianą przepisów w 2010 r.

Zmiana przepisów k.k. dotyczących handlu ludźmi, która nastąpiła w 2010 r., polegała na tym, że art. 253 § 1 w brzmieniu "Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą" został zastąpiony przez art. 189a § 1 w brzmieniu "Kto dopuszcza się handlu ludźmi". Co ważne, w art. 115 § 22 dodana została definicja handlu ludźmi, która przedtem - w niemal identycznym brzmieniu - występowała jedynie w obowiązujących umowach międzynarodowych i aktach unijnych. W tym stanie rzeczy porównanie zakresu kryminalizacji handlu ludźmi przed i po zmianie okazało się nieoczywiste. Pominięta tu zostanie kwestia karalności samego przygotowania, wprowadzonej - tu bez żadnej wątpliwości - dopiero od 2010 r. na podstawie art. 189a § 2 k.k.

Oprócz tego, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, którą ustawę należy zastosować - w myśl art. 4 § 1 k.k. - gdy nie ma wątpliwości, że dany czyn był zabroniony zarówno przed, jak i po zmianie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX