Walczyński Ignacy, Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą charakteru prawnego zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej w rozumieniu art. 83 § 1 ustawy Prawo o notariacie. Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach wyraził pogląd, że sąd okręgowy rozpoznający zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej jako sąd drugiej instancji stosuje przepisy kodeksu postępowania cywilnego o środkach odwoławczych i jest jednocześnie uprawniony do przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. W orzecznictwie Sądu Najwyższego można spotkać się też z odmiennym stanowiskiem, zgodnie z którym zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej należy traktować na równi z pozwem, a więc jak pismo wszczynające proces cywilny z wszystkimi tego następstwami, tj. z uznaniem żalącego za powoda, a notariusza za pozwanego, z wyrokiem jako formą orzeczenia oraz z apelacją i kasacją jako środkami odwoławczymi od orzeczeń co do istoty sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX