Tybuszewski Kacper, Zakres udostępnienia stronie akt sprawy w postępowaniu zainicjowanym odwołaniem od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Zakres udostępnienia stronie akt sprawy w postępowaniu zainicjowanym odwołaniem od rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

Kwestia dostępu do akt sprawy, (na które składa się m.in. oferta konkurencyjnego podmiotu), a co za tym idzie i zakresu owego dopuszczenia ma wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe z uwagi na okoliczność analizy porównawczej ofert składanych w konkursie, w szczególności porównania oferty i przebiegu postępowania konkursowego w stosunku do skarżącego (odwołującego się) oferenta oraz tego, z którym doszło do zawarcia umowy. Brak ujawnienia wszystkich dokumentów związanych z konkursem w tym oferty innego podmiotu może mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Strona pozbawiona wglądu do akt nie może podjąć skutecznej polemiki z rozstrzygnięciem organu jak i w sposób kompleksowy sformułować swego stanowiska w odwołaniu. Analiza porównawcza ofert powinna, bowiem wykluczyć naruszenie zasad postępowania, w tym zasady uczciwej konkurencji. Stan materiału dowodowego w sprawie (zawierający dokumenty tylko jednego oferenta – odwołującego się skarżącego) prowadzi do ograniczonej analizy i nie pozwala na kompleksową kontrolę prawidłowości przeprowadzonego konkursu. W ten sposób niewyjaśniony zostaje też w sposób wszechstronny stan faktyczny sprawy. W efekcie i kontrola sądowoadministracyjna zapadłej w wyniku odwołania decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia - w tym zakresie - nie będzie w pełni możliwa.

Tym samym kwestia dostępu do ofert podmiotów konkurencyjnych jako elementu akt sprawy administracyjnej przez odwołującego się – skarżącego - stanowi istotny składnik rozstrzygnięcia w sprawie konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX