Krudysz Marcin, Zakres dostępu do informacji publicznej, dotyczący umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Zakres dostępu do informacji publicznej, dotyczący umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stosownie do art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, osobodzień) wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów. Na gruncie ww. przepisu doszło do rozbieżności, czy nałożenie na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej wyłącznie informacji, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy o świadczeniach oznacza, że do informacji niewymienionych w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Według jednego stanowiska, art. 135 ust. 2 ww. ustawy należy rozumieć jako przepis szczególny względem regulacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, pogląd przeciwny dopuszcza natomiast stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w odniesieniu do tych informacji, które nie są wymienione w art. 135 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX