Wywieszenie tablicy informacyjnej na budowie jako moment rozpoczynający bieg terminu do złożenia podania o wznowienie... - OpenLEX

Makuch Jakub, Wywieszenie tablicy informacyjnej na budowie jako moment rozpoczynający bieg terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, w której strona nie brała udziału

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Wywieszenie tablicy informacyjnej na budowie jako moment rozpoczynający bieg terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, w której strona nie brała udziału

Strona, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym może domagać się wznowienia postępowania, które zakończyło się decyzją ostateczną (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.). Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego określają jednak termin, w którym podanie o wznowienie może zostać skutecznie złożone. Stosownie do art. 148 § 1 i § 2 k.p.a. termin ten wynosi 1 miesiąc i biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. Chodzi tu o powzięcie wiadomości pozwalających zidentyfikować decyzję w stopniu umożliwiającym sformułowanie żądania wznowienia postępowania. W praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych kontrolujących decyzje wydane w sprawach wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę, rozbieżne oceny budzi zagadnienie dotyczące tego, czy jako moment uzyskania przez stronę wiedzy o wydanej decyzji (dzień początkowy obliczania wskazanego wyżej, miesięcznego terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania) traktować można dzień wywieszenia przez inwestora tablicy informującej o rozpoczęciu robót budowlanych. Rozbieżność ocen wynika z tego, że z jednej strony treść tablicy informacyjnej manifestuje informacje miarodajne z punktu widzenia przesłanek zawartych w art. 148 k.p.a., z drugiej zaś sądy administracyjne wskazują, że brak jest podstaw do kreowania domniemania, iż strona już z momentem wywieszenia tablicy zapoznała się z jej treścią i dowiedziała się o decyzji (pozwoleniu na budowę).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX