Makuch Jakub, Wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego), który brał udział w wydaniu decyzji - od udziału w postępowaniu w sprawie autokontroli tej decyzji, dokonywanej na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego), który brał udział w wydaniu decyzji - od udziału w postępowaniu w sprawie autokontroli tej decyzji, dokonywanej na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 54 § 3 zd. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W praktyce stosowania tego przepisu powstała m.in. wątpliwość co do tego, czy do sprawy polegającej na autokontroli zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji znajdują zastosowanie przepisy k.p.a. o wyłączeniu pracownika lub członka organu kolegialnego, w oparciu o przesłankę z art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 k.p.a. Inaczej mówiąc, czy pracownik lub członek organu kolegialnego, który brał udział w wydaniu zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji (postanowienia), podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie autokontroli tego aktu. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym dostrzec można w tym zakresie dwa wzajemnie wykluczające się poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX