Makuch Jakub, Wydanie przez organ administracji w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.) rozstrzygnięcia kasacyjnego (art. 138 § 2 k.p.a.)

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Wydanie przez organ administracji w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.) rozstrzygnięcia kasacyjnego (art. 138 § 2 k.p.a.)

Zgodnie z art. 54 § 3 zd. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Przepis ten nie określa prawnych form, w jakich ma nastąpić przewidziane nim „uwzględnienie skargi w całości”. Nie wskazuje zatem, w jaki sposób organ administracji może orzec o losach decyzji zaskarżonej do sądu administracyjnego. Niewątpliwie organowi administracji stosującemu przepis art. 54 § 3 p.p.s.a. przysługuje kompetencja do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Rozbieżność stanowisk w orzecznictwie sądowoadministracyjnym dostrzec można jednak w kwestii tego, czy wskazany wyżej przepis uprawnia organ, którego działanie zaskarżono, do wydania rozstrzygnięcia kasacyjnego, polegającego na uchyleniu w całości zarówno zaskarżonego do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia, jak również rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania temu organowi (art. 138 § 2 k.p.a.).

Niektóre sądy administracyjne dopuszczają wskazany sposób uwzględnienia skargi przyjmując, że organowi odwoławczemu w trybie autokontroli przysługują wszystkie kompetencje orzecznicze wskazane w art. 138 k.p.a. Inne sądy administracyjne zapatrywania tego nie akceptują i podkreślają, że uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oznacza otwarcie nowego toku instancji, co nie jest dopuszczalne w sprawie, która taki tok już przeszła.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX