Szymczyk Przemysław, Wiktor Krzysztof, Właściciele wykupionych lokali jako strony postępowań reprywatyzacyjnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autorzy:

Właściciele wykupionych lokali jako strony postępowań reprywatyzacyjnych

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk co do traktowania aktualnych właścicieli i użytkowników wieczystych znacjonalizowanych niegdyś nieruchomości (w szczególności właścicieli wykupionych lokali) jako stron postępowań reprywatyzacyjnych w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Według niektórych orzeczeń stronami postępowania nadzorczego są tylko dawni właściciele nieruchomości (i ich następcy prawni) oraz ewentualnie Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Z kolei w innych orzeczeniach (wydawanych głównie przez Naczelny Sąd Administracyjny) przyjmuje się, że stroną postępowania reprywatyzacyjnego jest (poza dawnym właścicielem lub jego następcą prawnym) również każdy, komu przysługuje tytuł prawnorzeczowy do nieruchomości, a zatem obecni właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości. W praktyce drugie rozwiązanie skutkuje prowadzeniem postępowania często z udziałem kilkudziesięciu lub nawet kilkuset stron, co automatycznie znacznie przedłuża postępowanie, a w wielu przypadkach czyni jego zakończenie iluzorycznym (ze względu na sprawy spadkowe, zmiany właścicielskie itp.). Coraz częściej wojewódzkie sądy administracyjne zaczęły więc negować takie stanowisko, podkreślając zarazem, że prawa aktualnych właścicieli i użytkowników wieczystych są należycie chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych, stąd nie ma potrzeby wzywania ich do udziału w postępowaniu reprywatyzacyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX