Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autorzy:

Ustalanie okresu zatrudnienia na potrzeby określenia przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się rozbieżność, czy ustalając okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy w celu określenia przysługującego mu okresu wypowiedzenia, bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy (także te przedzielone przerwami), czy tylko ostatni, nieprzerwany stosunek pracy. Zgodnie z pierwszym poglądem, dla ustalenia okresu zatrudnienia bierze się pod uwagę tylko ostatni, ciągły czas trwania stosunku pracy. Wynika to pośrednio z brzmienia art. 36 § 11 k.p. Przepis ten nakazuje uwzględniać poprzednie okresy zatrudnienia tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Drugi pogląd zakłada, że ustalając uprawnienia pracownika związane ze stosunkiem pracy bierze się pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, nawet jeżeli pomiędzy nimi wystąpiły przerwy w zatrudnieniu. Brak jest bowiem istotnych racji przemawiających za przyjęciem odmiennej koncepcji. Z kolei treść art. 36 § 11 k.p. stanowi jedynie dopełnienie tej zasady, a nie wyjątek od niej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?