Węgrzyn Gabriel, Trzyletni termin do wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualna
Autor:

Trzyletni termin do wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury

Wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury (art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ustalono już autorytatywnie, że trzyletni termin dotyczy rozstrzygnięcia nieostateczną decyzją przez organ pierwszej instancji (uchwała NSA z dnia 27 lipca 2009 r., I OPS 4/09, LEX nr 508131). Otwarte jednak pozostaje pytanie, co w przypadku, gdy decyzja pierwszej instancji wprawdzie została wydana w ustawowym terminie, jednak na skutek odwołania lub skargi wniesionych już po upływie trzyletniego terminu stwierdzona zostanie przez organ odwoławczy lub sąd konieczność uchylenia decyzji w całości. W orzecznictwie sądów administracyjnych kwestia możliwości uznania w takim przypadku terminu za zachowany oceniana jest niejednolicie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX