Janczukowicz Krzysztof, Termin przekazania na ZFRON pobranej zaliczki na PIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Termin przekazania na ZFRON pobranej zaliczki na PIT

Zakład pracy chronionej jest obowiązany do przekazania części zaliczki na PIT, pobranej od wynagrodzeń pracowników, na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) "w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano" (art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – dalej jako u.r.o.n.). Zrodziła się wątpliwość, czy ten 7-dniowy termin należy liczyć od dnia wypłaty wynagrodzeń pracownikom, czy od terminu, w którym pracodawcy niebędący zakładem pracy chronionej zobowiązani są przekazać pobraną zaliczkę do urzędu skarbowego, a więc od 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (art. 38 ust. 1 u.p.d.o.f.)?

Powstały spór skłonił ustawodawcę do wyraźnego wskazania, że ten 7-dniowy termin należy liczyć od dnia wypłaty wynagrodzeń (zmienione brzmienie art. 33 ust. 2 pkt 2 u.r.o.n.), ale ta zmiana nastąpiła z dniem 1 lipca 2016 r., a więc nie przesądza sporu w zakresie rozliczeń wcześniejszych. A wobec tego, że te wcześniejsze rozliczenia nadal mogą być kontrolowane, a ich nieterminowość jest sankcjonowana finansowo (art. 33 ust. 4a pkt 2 u.r.o.n.), stanowisko sądów administracyjnych w tej kwestii jest nadal istotne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX