Partyk Aleksandra, Stosowanie art. 5 k.c. w postępowaniach dotyczących pochodzenia dziecka

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Stosowanie art. 5 k.c. w postępowaniach dotyczących pochodzenia dziecka

W orzecznictwie sądów rodzinnych doniosłe znaczenie ma kwestia dopuszczalności oddalenia powództwa o prawa stanu dotyczące pochodzenia dziecka (np. o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa) z powołaniem się na zasady współżycia społecznego. W kwestii ustalenia pochodzenia dziecka prymat ma bowiem zasada obiektywizmu, określana również jako tzw. prawda genetyczna. Zgodnie z dominującym poglądem w sprawach tego rodzaju możliwe jest oddalenie powództwa z powołaniem się na treść art. 5 k.c., ale wyłącznie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Dostrzec można jednak również podgląd odmienny, w ogóle odmawiający możliwości oddalenia powództwa w oparciu o przepis art. 5 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX