Węgrzyn Gabriel, Sposób wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Sposób wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Jak wynika z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wzrost wartości nieruchomości spowodowany jej geodezyjnym podziałem stanowi podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej. W orzecznictwie sądów administracyjnych kontrowersje budzi jednak kwestia sposobu wyceny nieruchomości według stanu po podziale. Z jednej strony wyrażane jest stanowisko, że wycena nieruchomości według stanu po podziale ustalać powinna wartość poszczególnych działek geodezyjnych wydzielonych w wyniku podziału, zaś wartością nieruchomości będzie suma wartości wszystkich działek (Pogląd nr 1). Z drugiej strony wyrażany jest również pogląd, że wycenie nie powinny podlegać poszczególne nowo wydzielone działki ale nieruchomość jako całość (Pogląd nr 2). Rozbieżność stanowisk w tej kwestii ma duże znaczenie praktyczne, gdyż w zależności od tego, które stanowisko zostanie in concreto przyjęte, zaistnieje konieczność dobrania innego materiału porównawczego w toku szacowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX