Piech Karol, Spółka cywilna jako podatnik podatków pośrednich

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Spółka cywilna jako podatnik podatków pośrednich

Do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które posiadają zdolność do podejmowania czynności prawnych, niewątpliwie należą osobowe spółki prawa handlowego– spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Przedmiotem sporu jest natomiast, kiedy pojęcie to obejmuje również spółkę cywilną. Od wprowadzenia w Polsce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – i w miarę konsekwentnie - zarówno w judykaturze, jak i w literaturze prawa podatkowego, spółce cywilnej przyznawano podmiotowość prawną w podatkach pośrednich. Po przejęciu spraw dotyczących akcyz przez Izbę Gospodarczą Naczelnego Sądu Administracyjnego pogląd ten zaczął się jednak zmieniać. Należy mieć nadzieję, że uchwała 7 sędziów NSA spowoduje ujednolicenie orzecznictwa. Wszak to podatnik jest stroną postępowania podatkowego - i podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku, a zatem nieprawidłowe określenie podatnika skutkuje nieważnością postępowania podatkowego oraz/lub obowiązkiem zwrotu niezależnie zapłaconego podatku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX