Partyk Aleksandra, Skutki złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia sądu administracyjnego przed publikacją tego orzeczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Skutki złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia sądu administracyjnego przed publikacją tego orzeczenia

W orzecznictwie sądów administracyjnych utrwaliło się stanowisko, zgodnie z którym wniosek o sporządzenia uzasadnienie wyroku zgłoszony przed ogłoszeniem tego wyroku jest przedwczesny, a przez to bezskuteczny. W razie złożenia takiego przedwczesnego wniosku o uzasadnienie sąd odmówi sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, bowiem nie jest dopuszczalnym złożenie wniosku o uzasadnienie „na przyszłość”. Wyrażane jest jednak także zapatrywanie, w myśl którego w sytuacji, gdy strona zgłosi wniosek o sporządzenie uzasadnienia przed dniem ogłoszenia wyroku, to sąd winien odmówić sporządzenia tego uzasadnienia, jednakże jeśli sąd nie uczyni tego do czasu ogłoszenia orzeczenia, to złożony przez stronę wniosek przestaje być przedwczesny i należy nadać mu bieg. Wskazuje się także, że w razie nadania wniosku o uzasadnienie pocztą przed wydaniem wyroku, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie powinien zostać uznany za przedwczesny, jeśli faktycznie wpłynął do sądu już po wydaniu orzeczenia; w takim przypadku sąd powinien nadać wnioskowi dalszy bieg.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX