Walczyński Ignacy, Skutki rozwiązania oraz odstąpienia od umowy, na mocy której nastąpiło przejście własności nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skutki rozwiązania oraz odstąpienia od umowy, na mocy której nastąpiło przejście własności nieruchomości

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące ustalenia skutków rozwiązania oraz odstąpienia od umowy, na mocy której nastąpiło przejście własności nieruchomości. Analiza dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego, mającego za przedmiot problematykę dopuszczalności rozwiązania oraz odstąpienia od umowy, na mocy której nastąpiło przejście własności nieruchomości, skłania do wniosku, że nie zostały osiągnięte w nim jednolite zasady wykładni. Wprawdzie zarysował się wyraźnie kierunek interpretacyjny, przyjmujący dopuszczalność zarówno odstępowania, jak i rozwiązywania umów, na podstawie których nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości, gdy umowy te nie zostały w całości wykonane, ale występują różnice w ocenie skutków prawnych tych zdarzeń. W świetle jednego poglądu rozwiązanie przez strony umowy przenoszącej własność nieruchomości powoduje samo przez się przejście własności nieruchomości z powrotem na zbywcę. W świetle poglądu odmiennego odstąpienie od umowy przenoszącej własność nieruchomości wywiera skutek obligacyjny, nie powodując automatycznego przejścia własności z powrotem na zbywcę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX