Skarga na uchwałę przyjmującą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - OpenLEX

Krudysz Marcin, Skarga na uchwałę przyjmującą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skarga na uchwałę przyjmującą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Pojawiające się w orzecznictwie rozbieżności dotyczą tego, czy przepis art. 101 ust. 1 u.s.g. może stanowić podstawę do wniesienia skargi na uchwałę przyjmującą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przypomnieć bowiem należy, że studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jest za to aktem wewnętrznie obowiązującym organy gminy. Z tego względu studium jedynie pośrednio może wpływać na prawa i obowiązki podmiotów spoza systemu organów administracji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX