Przysługiwanie dzierżawcy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy zmieniającej roszczenia o... - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Przysługiwanie dzierżawcy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy zmieniającej roszczenia o zobowiązanie ANR do sprzedaży tej nieruchomości

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przysługiwanie dzierżawcy nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy zmieniającej roszczenia o zobowiązanie ANR do sprzedaży tej nieruchomości

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku dokonania zmiany umowy dzierżawy, o której mowa w ust. 5, dzierżawcy przysługuje uprawnienie do zakupu całości albo za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości, która pozostała przedmiotem dzierżawy, na zasadach określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zmienionym brzmieniu, z zastosowaniem prawa pierwszeństwa, niezależnie od faktycznego czasu trwania umowy dzierżawy. Interpretacja tego przepisu stała się przedmiotem sporów w orzecznictwie. Spór koncentruje się na pojęciu "uprawnienia", którym posłużył się ustawodawca. A więc, czy należy przez nie rozumieć prawo nadane dzierżawcy, z którym skorelowany jest obowiązek Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), jako drugiej strony umowy dzierżawy, do zakupu nieruchomości albo jej części na zasadach określonych w tym przepisie i art. 29 u.g.n.r. czy tylko uprawnienie wynikające z prawa pierwszeństwa realizowanego wyłącznie w przypadku gdy Agencja dokonuje zbycia dzierżawionych nieruchomości. Można wskazać na dwa poglądy w tej sprawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX