Makuch Jakub, Początek biegu terminu na zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Początek biegu terminu na zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Nowelizacją k.p.a., która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. wprowadzono instytucję zrzeczenia się przez stronę postępowania administracyjnego prawa do wniesienia odwołania od wydanej w sprawie decyzji. Dodany przepis art. 127a par. 1 k.p.a. przewiduje, że strona może zrzec się takiego prawa, lecz powinna to uczynić „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania”. Na gruncie cytowanej regulacji, w orzecznictwie sądowoadministracyjnym dostrzec można odmienne poglądy odnośnie określenia najwcześniejszego dnia terminu, w którym strona jest uprawniona do złożenia organowi administracji oświadczenia o skorzystaniu z prawa zrzeczenia się odwołania. Wg jednego z poglądów, możliwość skorzystania z przewidzianego wskazaną regulacją prawa aktualizuje się w dniu następnym po dniu doręczenia (ogłoszenia) decyzji mogącej podlegać zaskarżeniu. Pogląd ten jest konsekwencją zastosowania art. 57 par. 1 k.p.a. i wynikającej z tego przepisu ogólnej reguły liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym. Przewiduje ona bowiem, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie (np. doręczenie decyzji), to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Przyjmując ten pogląd należy konsekwentnie uznawać, że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania złożone w dniu odebrania przez stronę decyzji – jest złożone przedwcześnie, gdyż czynność ta następuje w istocie w dniu poprzedzającym pierwszy dzień biegu terminu do wniesienia odwołania. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym funkcjonuje jednak także i drugi pogląd, który zakłada, że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania może zostać skutecznie złożone przez stronę postępowania już w tym samym dniu, w którym decyzja została jej doręczona (ogłoszona). Zwolennicy tego stanowiska akcentują, że nie tylko nie ma żadnych racjonalnych podstaw do tego, aby celem skorzystania z przysługującego stronie prawa zrzeczenia się odwołania musiała ona odczekać jeden dzień po doręczeniu jej decyzji ale także wskazują na treść art. 129 par. 2 k.p.a., który wiąże termin do wniesienie odwołania – z doręczeniem stronie decyzji. Od momentu dokonania tej czynności strona ma możliwość zapoznania się z decyzją, co otwiera termin do wykonania omawianego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX