Matusiakiewicz Łukasz, Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej jako podatnika CIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualna, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Pierwszy rok podatkowy spółki komandytowo-akcyjnej jako podatnika CIT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami CIT. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 851 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., podatnicy mają obowiązek wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jednak zgodnie z przepisem przejściowym (art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej - ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym), w stosunku do spółek komandytowo-akcyjnych, przepisy u.p.d.o.p. stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. W sytuacji zmiany roku obrotowego po wejściu w życie przepisów ustawy nowelizującej, Spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się wówczas z dniem 1 stycznia 2014 r. Na tym tle pojawił się problem, czy jeśli zmiana roku obrotowego nastąpiła przed wejściem w życie nowelizacji, przedłużenie to będzie skuteczne – kontrowersje dotyczą zwłaszcza sytuacji, w której wspólnikami SKA są osoby fizyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX