Kucharski Dominik, Organ gminy właściwy do ustalenia sposobu sprawienia przez gminę pogrzebu w trybie art. 44 ustawy o pomocy społecznej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Organ gminy właściwy do ustalenia sposobu sprawienia przez gminę pogrzebu w trybie art. 44 ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej - u.p.s., jednym ze świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, którego przyznawanie należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jest sprawienie pogrzebu osobom, które nie zostały pochowane przez rodzinę oraz osobom bezdomnym. Przepis art. 44 u.p.s. stanowi, że sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Ustawodawca, nie wskazał jednak na kanwie art. 44 u.p.s., który organ gminy, jest właściwy do określenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłych. W efekcie, w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, prezentowane są odmienne poglądy na tą kwestię. Wedle jednego z prezentowanych poglądów, kompetencję do określenia sposobu sprawienia pogrzebu ma wójt/burmistrz/prezydent miasta w drodze zarządzenia. Wedle poglądu przeciwnego, kompetencja w tym zakresie, przysługuje radzie gminy, która podejmuje w tym zakresie uchwałę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX