Pacura Marcin, Opłata za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Opłata za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca interpretacji art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Uszczegółowiając, przedmiotowy problem sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy wobec literalnego brzmienia powyższego przepisu, organ administracji publicznej powinien brać pod uwagę również przyczyny braku pozwolenia na korzystanie ze środowiska, w szczególności zaś brak uzyskania takiego pozwolenia z powodu przedłużającego się postępowania jurysdykcyjnego, toczącego się przed organem administracji publicznej w przedmiocie wydania tego pozwolenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX