Bereszko Wojciech, Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego

Dokonanie czynności opracowania opisu przedmiotu zamówienia stanowi bodaj najistotniejszą czynność zamawiającego poprzedzającą wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czynność ta ma niebagatelny wpływ na jego przebieg, jak i wynik. Jakiekolwiek niedociągnięcia w tym zakresie mogą w sposób bezpośredni bądź pośredni przełożyć się na naruszenie zasady wyrażonej w art. 16 pkt 1 p.z.p., która nakłada obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Szczegółowe zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostały w art. 99 p.z.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX