Janczukowicz Krzysztof, Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami za granicą

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność karna za obrót narkotykami za granicą

Art. 43 ust. 1 uprzednio obowiązującej ustawy z 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przewidywał odpowiedzialność karną za wprowadzenie narkotyków do obrotu albo uczestniczenie w obrocie "wbrew przepisom ustawy". Na gruncie tego sformułowania nie było wątpliwości, że - wobec treści art. 113 k.k. - art. 43 może być stosowany także w razie popełnienia tego czynu za granicą. W obecnie obowiązującej ustawie z 2005 r. o tym samym tytule odpowiednikiem art. 43 jest art. 56, przewidujący odpowiedzialność za wprowadzenie narkotyków do obrotu albo uczestniczenie w obrocie "wbrew przepisom art. 33-35, art. 37 i art. 40" tejże ustawy. Wobec tego, że - siłą rzeczy - przywołane przepisy mogą być stosowane, a tym samym naruszone tylko w Polsce, powstała uzasadniona wątpliwość, czy art. 56 o przeciwdziałaniu narkomanii może w ogóle mieć zastosowanie do czynów popełnionych za granicą. Odpowiedź negatywna oznaczałaby jednak niewypełnienie przez Polskę wynikającego z umów międzynarodowych zobowiązania do ścigania nielegalnego obrotu narkotykami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX