Musak Jolanta, Ocena skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podstawie przepisów o rękojmi

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Ocena skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na podstawie przepisów o rękojmi

Kwestia oceny skuteczności oświadczenia woli złożonego przez kupującego korzystającego z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 560 k.c. nie powinna budzić większych wątpliwości, w sytuacji istnienia ogólnych reguł interpretacji oświadczeń woli. A jednak bogate orzecznictwo sądowe wydane na kanwie tego przepisu wyróżnia kilka sytuacji, które mogą nasuwać wątpliwości interpretacyjne. I tak, w kontekście skuteczności złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w orzecznictwie analizowano sytuację, błędnego nazwania wady rzeczy kupionej lub dokonania przez kupującego wyboru nieskutecznego uprawnienia. Rozpatrywano też, czy samo żądanie zwrotu ceny może być potraktowane jako złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pojawiające się zarzuty stron skłoniły sądy także do analizy skuteczności oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, w sytuacji dalszego używania rzeczy kupionej, a także w przypadku niemożności jej zwrotu kontrahentowi. Badano również, jak dalece dorozumiane może być złożone oświadczenie woli oraz jakie znaczenie dla interpretacji skuteczności wykonywania uprawnień rękojmianych ma skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX