Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość zatwierdzenia przez stronę środków zaskarżenia w razie nieprzedłożenia pełnomocnictwa

Zgodnie z art. 44 § 1 p.p.s.a. sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności, osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa. Natomiast w myśl § 2 tego artykułu, sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swojej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym wskazana instytucja procesowa nie może być wykorzystywana jako alternatywa w przypadku istnienia braku formalnego skargi inicjującej postępowanie, gdyż nie jest to czynność dokonywana w toku postępowania, lecz wszczynająca je. Wyrażane jest również stanowisko, zgodnie z którym art. 44 p.p.s.a. nie może znajdować zastosowania w odniesieniu do środków zaskarżenia wnoszonych już w toku postępowania sądowoadministracyjnego, takich jak zażalenie lub sprzeciw, choćby były to czynności niecierpiące zwłoki. Usuwanie braków formalnych w takim przypadku podlega bowiem odmiennym regulacjom. W judykaturze wyrażono jednak również pogląd, zgodnie z którym można stosować art. 44 p.p.s.a. w przypadku istnienia braków formalnych środka zaskarżenia, jeżeli terminowe uzyskanie umocowania przez pełnomocnika jest niemożliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację