Krudysz Marcin, Możliwość miarkowania kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, przedstawianego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość miarkowania kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, przedstawianego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o ww. ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni. Kara ta jest nakładana, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W orzecznictwie sądów administracyjnych zaistniała rozbieżność w kwestii możliwość miarkowania opisanej kary pieniężnej. Jeden z poglądów dopuszcza miarkowanie opisanej kary, pogląd przeciwny zakłada zaś ustalanie przedmiotowej kary pieniężnej tylko i wyłącznie w oparciu o tryb przewidziany w art. 9xb pkt 2 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX