Makuch Jakub, Kwestia czy małżonkowie muszą wspólnie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku WSA aby wnieść skargę kasacyjną

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Kwestia czy małżonkowie muszą wspólnie złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku WSA aby wnieść skargę kasacyjną

W przypadku oddalenia skargi przez wojewódzki sąd administracyjny uzasadnienie takiego wyroku sporządzane jest na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku wydanego na rozprawie lub od dnia doręczenia wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym (art. 141 par. 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; dalej p.p.s.a.). Sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie go stronie jest przy tym warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej (art. 177 par. 1 p.p.s.a., art. 173 par. 2 p.p.s.a.). Problem pojawić się jednak może w sytuacji, gdy po stronie skarżących występowało kilka podmiotów (np. małżonkowie), a wniosek o sporządzenie uzasadnienia złożył tylko jeden z nich. Powstaje wówczas pytanie, czy drugi ze skarżących małżonków, tj. ten, który nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia, jest uprawniony do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu I instancji oddalającego skargę. Poglądy orzecznictwa sądowego w powyższej kwestii są podzielone. Wg jednego ze stanowisk, w przypadku braku złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia przez jednego z małżonków, skarga kasacyjna przez niego wniesiona nie uruchomi postępowania przed NSA, gdyż podlegać będzie odrzuceniu jako niedopuszczalna. Wg tego poglądu, wniosek o sporządzenie uzasadnienia nie może wywołać skutków procesowych względem skarżącego, który wniosku tego nie złożył.

W orzecznictwie dostrzec można jednak także inne zapatrywanie na powyższą kwestię. Sprowadza się ono do tego, że odrzucenie skargi kasacyjnej w opisanym przypadku nie jest dozwolone albowiem uznanie małżonków za współskarżących powoduje, że brak jest potrzeby składania przez każdego z małżonków wniosku o uzasadnienie wyroku. Wystarczający w tym zakresie jest wniosek złożony przez jednego skarżącego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX