Piszko Agata, Kontrola wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualna, stan prawny na: 1 października 2016 r.
Autor:

Kontrola wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne

W praktyce orzeczniczej sądów zauważa się rozbieżności co do zakresu kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.o.s.o., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych z budżetu tej jednostki szkołom i placówkom niepublicznym, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Powołany zapis stanowi podstawę do kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki niepubliczne. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby upoważnione często budził wątpliwości w praktyce i w orzecznictwie.

W ostatnim jednak czasie linia orzecznicza sądów jest jednoznaczna. Zdaniem sądów, uprawnienia osób dokonujących kontroli jest zespołem ustawowo zagwarantowanych uprawnień. W szczególności osoby prowadzące szkoły lub placówki mogą zostać zobowiązane do opisywania faktur, dokumentujących wydatki oraz sprawozdawczości. Ponadto, osoby dokonujące kontroli mają prawo do przeglądania dokumentacji szkolnej. Zdaniem sądów, cel ten może zostać osiągnięty poprzez ustanowienie obowiązku umożliwienia podmiotom kontrolującym sporządzenia kopii i odpisów, czy też złożenia wyjaśnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX