Krudysz Marcin, Konsekwencje zmiany trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualna
Autor:

Konsekwencje zmiany trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny

Na podstawie art. 484 k.p.k., w przypadku postępowania uproszczonego każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 21 dni. W przypadku zaś nierozpoznania sprawy w tym terminie, sąd rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym. Na gruncie tego przepisu pojawiły się rozbieżności sprowadzające się do tego, czy przewidziana w art. 484 § 2 k.p.k. obligatoryjna zmiana trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny powoduje, iż wskazane w ustawie warunki określające możliwość rozpoznania sprawy pod nieobecność oskarżonego, zaczynają obowiązywać od chwili zmiany trybu postępowania, czy też dotyczą one całego postępowania jurysdykcyjnego prowadzonego w tej sprawie. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy sąd w postępowaniu uproszczonym, prowadząc rozprawę pod nieobecność oskarżonego na podstawie art. 479 § 1 k.p.k., odczytał jego wyjaśnienia, złożone w postępowaniu przygotowawczym. Po przekroczeniu terminu z art. 484 § 2 k.p.k. i obligatoryjnej zmianie trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny powstaje pytanie, czy sąd może na podstawie art. 376 § 2 k.p.k. prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pod nieobecność oskarżonego, uznając warunek złożenia wyjaśnień za spełniony, skoro wyjaśnienia oskarżonego, złożone w postępowaniu przygotowawczym, zostały pod jego nieobecność odczytane na rozprawie tak, jak na to pozwala unormowanie trybu uproszczonego (art. 479 § 2 k.p.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX