Partyk Tomasz, Konsekwencje wskazania w środku zaskarżenia sądu niewłaściwego do jego rozpoznania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Konsekwencje wskazania w środku zaskarżenia sądu niewłaściwego do jego rozpoznania

W judykaturze ugruntował się pogląd, zgodnie z którym jeżeli strona – zwłaszcza reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – niewłaściwie oznaczy w środku zaskarżenia sąd, do którego środek ten jest adresowany, to w istocie oznacza to, że dokonała błędnego wyboru sądu właściwego do rozpoznania tego środka. Stanowi to podstawę do jego odrzucenia. Wskazano jednak również, że jeżeli niewłaściwego oznaczenia sądu, do którego środek zaskarżenia jest skierowany dokonała strona działająca samodzielnie, to stanowi to brak formalny tego środka i sąd powinien wezwać tę stronę do jego usunięcia. Natomiast w nowszym orzecznictwie zauważyć należy trend odmienny, zgodnie z którym nieprawidłowe wskazanie sądu odwoławczego nie jest podstawą do odrzucenia środka zaskarżenia lub jego brakiem formalnym, lecz powinno być bądź potraktowane jako oczywista omyłka wnoszącego środek i w związku z tym sąd powinien przedstawić środek sądowi właściwemu do jego rozpoznania, bądź też może przedstawić ten środek sądowi niewłaściwemu wskazanemu przez stronę, zaś ten sąd przekaże go sądowi właściwemu przy odpowiednim zastosowaniu art. 200 k.p.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX