Partyk Tomasz, Dopuszczalność wydania postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego (art. 390 k.p.c.) na posiedzeniu niejawnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wydania postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego (art. 390 k.p.c.) na posiedzeniu niejawnym

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym postanowienie w przedmiocie przedstawienia przez sąd odwoławczy zagadnienia prawnego w trybie art. 390 k.p.c. powinno zapaść na rozprawie, skoro zagadnienie prawne ma powstać przy rozpoznawaniu apelacji. Wydanie takiego postanowienia na posiedzeniu niejawnym stanowi przeszkodę dla wydania uchwały. Warto jednak zwrócić również uwagę na stanowisko, zgodnie z którym takie naruszenie procedury nie stoi na przeszkodzie podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy, jeżeli posiedzenie niejawne zostało wyznaczone po rozprawie apelacyjnej, a sąd drugiej instancji orzekał w niezmienionym składzie. Trzeba również dostrzec zapatrywanie, iż dopuszczalne jest wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 390 k.p.c. przez sąd odwoławczy poza rozprawą wówczas, gdy apelacja podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX