Janczukowicz Krzysztof, Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w sprawie poboru przez komorników opłat egzekucyjnych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w sprawie poboru przez komorników opłat egzekucyjnych

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie dwie ustawy regulujące działalność komorników: z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Nowa regulacja zasadniczo zmieniła charakter prawny opłat egzekucyjnych pobieranych przez komornika. Przedtem opłaty te stanowiły dochód komornika, a po wejściu w życie tych zmian stanowią one niepodatkową należność o charakterze publicznoprawnym, stanowiącą dochód budżetu państwa i podlegającą przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego (art. 149 u.k.s.). Komornikowi przysługuje natomiast wynagrodzenie prowizyjne, proporcjonalne do wysokości uzyskanych opłat egzekucyjnych (art. 150 u.k.s.). W tym nowym stanie prawnym komornicy zaczęli kierować wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących pobierania opłat egzekucyjnych. Dyrektor KIS odmawiał jednak wydawania interpretacji, twierdząc, że komornicy nie mają uprawnienia do składania wniosku o wydanie interpretacji podatkowej w tym zakresie. Komornicy zaskarżają taką odmowę do sądu, a sądy rozstrzygają tę kwestię rozbieżnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX