Makuch Jakub, Dopuszczalność wstrzymania wykonania przez sąd administracyjny postanowienia ustalającego opłatę legalizacyjną z tytułu popełnienia samowoli budowlanej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wstrzymania wykonania przez sąd administracyjny postanowienia ustalającego opłatę legalizacyjną z tytułu popełnienia samowoli budowlanej

Prawo budowlane przewiduje w kilku przypadkach (m.in. art. 49 ust. 1, art. 49b ust. 4) obowiązek ustalenia przez organ nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej. Uiszczenie tej opłaty jest jedną z przesłanek warunkujących usankcjonowanie samowoli budowlanej.

W orzecznictwie sądów administracyjnych brak jednolitości poglądów odnośnie do tego, czy postanowienie organu nadzoru budowlanego określające wysokość opłaty legalizacyjnej może podlegać wstrzymaniu wykonania przez sąd, w ramach udzielanej ochrony tymczasowej (art. 61 par. 3 p.p.s.a.).

Jeden z poglądów zakłada, iż postanowienie określające wysokość opłaty legalizacyjnej nie podlega wstrzymaniu wykonania. Postanowienie to bowiem nie nakłada obowiązku uiszczenia spornej opłaty, ani też nie stwierdza istnienia takiego obowiązku. Nadto, przedmiotowa opłata nie podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji. W przypadku jej nieuiszczenia organ wydaje decyzję o nakazie rozbiórki i wykonanie tej decyzji podlegać może wstrzymaniu.

Drugi pogląd dopuszcza wstrzymywanie wykonania postanowienia określającego opłatę legalizacyjną przyjmując, iż w sytuacji ustalenia opłaty legalizacyjnej, wykonalność takiego rozstrzygnięcia polega na tym, iż w razie nie uiszczenia tej opłaty w terminie i nie wstrzymanie wykonania tego rozstrzygnięcia dopuszczalne jest nakazanie rozbiórki budynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX