Makuch Jakub, Dopuszczalność wstrzymania wykonania przez sąd administracyjny decyzji o warunkach zabudowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność wstrzymania wykonania przez sąd administracyjny decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 61 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Sąd administracyjny może jednak, na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, uwzględniając przesłanki określone w art. 61 § 3 wskazanej ustawy.

Zauważyć należy, iż nie każdy akt (czynność) nadaje się do wykonania, a przez to, nie każdy może być objętych ochroną tymczasową, udzielaną przez sąd w ramach art. 61 § 3 p.p.s.a.

W orzecznictwie sądów administracyjnych spór wywołuje zagadnienie, czy dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy.

Wg jednego z poglądów, decyzja o warunkach zabudowy nie wiąże się dla stron z obowiązkiem działania, zaniechania, czy też nakazem znoszenia zachowania innych podmiotów. Decyzja taka jest dopiero pierwszym etap procesu inwestycyjnego i nie daje podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych (realizacji planowanej inwestycji). To oznacza, że do wskazanej decyzji, nie może mieć zastosowania instytucja wstrzymania wykonania aktu.

Wg drugiego poglądu, decyzja o warunkach zabudowy podlega swoistemu wykonaniu, tworzy bowiem dla inwestorów prawo do zagospodarowania terenu w sposób w niej podany, zaś dla pozostałych stron obowiązek znoszenia dopuszczonej tym aktem administracyjnym zmiany, może być wykorzystywana do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX