Kucharski Dominik, Dopuszczalność określenia przez radę powiatu i radę gminy w uchwale podejmowanej na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej zasad zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Dopuszczalność określenia przez radę powiatu i radę gminy w uchwale podejmowanej na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej zasad zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

W orzecznictwie sądów administracyjnych, widoczna jest rozbieżność w kwestii interpretacji przepisu art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, przewidującego, że rada gminy (rada powiatu) w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Rozbieżność ta, wiąże się z problemem, dotyczącym tego, czy umocowanie ustawowe rady gminy (rady powiatu) do określenia zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, obejmuje również uprawnienie tych organów do określenia zasad zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, w ramach umocowania ustawowego do określenia zasad ponoszenia odpłatności, rada gminy (rada powiatu) może również przewidzieć zasady zwolnienia z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. Wedle poglądu przeciwnego, umocowanie do określenia zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych, nie obejmuje upoważnienia rady gminy (rady powiatu) do określenia zasad zwolnienia z odpłatności za pobyt w tych placówkach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX