Dodatkowe formalności przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - OpenLEX

Andała-Sępkowska Justyna, Dodatkowe formalności przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Dodatkowe formalności przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający jest gospodarzem każdej prowadzonej przez siebie procedury zakupowej, regulowanej zapisami ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p., ma wiele swobody w kształtowaniu wymaganych zachowań wykonawców, jak i w ustalaniu pewnych momentów procedury. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 14 p.z.p. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający ujawnia informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 11 wrześnie 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.) obowiązująca do 1 stycznia 2021r. nie wprowadza odmiennych czy dodatkowych rozwiązań w tym temacie. W tym miejscu może pojawić się problem, czy przed faktycznym podpisaniem umowy Zamawiający, jako zarządzający postępowaniem, może dodatkowo stawiać wymagania względem wykonawcy, z którym ma być podpisana umowa. Natomiast samo zaś uznanie, że wygrywający wykonawca uchyla się od podpisania umowy, jako otwierające furtkę ponownego dokonania wyboru powinno być wykonywane rozważnie. Poniżej przedstawione zostaną dwa podejścia do tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX