Kawecka Anna, Definicja utraty dochodu a faktyczna zmiana sytuacji majątkowej osoby uprawnionej do świadczeń

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Definicja utraty dochodu a faktyczna zmiana sytuacji majątkowej osoby uprawnionej do świadczeń

W orzecznictwie można odnotować rozbieżność stanowisk, co do definiowania utraty dochodu w kontekście utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Rozbieżność ta łączy się ściśle z dwoistością stanowisk, co do zakwalifikowania zmian w zakresie warunków zatrudnienia takich jak redukcja wymiaru czasu pracy, redukcja wysokości wynagrodzenia czy też przejście na urlop bezpłatny, jako zdarzeń mieszczących się w pojęciu utraty dochodu. Według niektórych orzeczeń przywołane zdarzenia mieszczą się w definicji utraty dochodu i należy je uwzględnić przy obliczaniu dochodu, od którego spełnienia uzależnione jest nabycie prawa do konkretnych świadczeń rodzinnych. W innych orzeczeniach przyjmuje się natomiast, że przywołane zdarzenia nie mieszczą się w definicji utraty dochodu, bowiem utrata zatrudnienia jako przesłanka utraty dochodu wynika z rozwiązania stosunku pracy, stąd też przywołane powyżej przypadki nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu dochodu, od którego spełnienia uzależnione jest nabycie prawa do konkretnych świadczeń rodzinnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX