Walczyński Ignacy, Definicja działalności gospodarczej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualna
Autor:

Definicja działalności gospodarczej

Kodeks cywilny nie zawiera uniwersalnej definicji pojęcia działalności gospodarczej. Pojęcia tego nie definiuje również ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Definicję tego pojęcia przewidywał art. 2 ust. 2 Pr.d.g., zgodnie z którym działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Powstaje jednak pytanie, czy definicja ta jest miarodajna także poza zakresem zastosowania ustawy. Na gruncie ustawy - Prawo działalności gospodarczej zarysowały się rozbieżności w orzecznictwie. Według jednego poglądu, ustawowej definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej oraz w art. 2 ust. 1 Pr.d.g., należało - mimo zawartych tam sformułowań sugerujących ograniczony jej zakres - przypisać charakter uniwersalny, tzn. miała być ona miarodajna w każdym przypadku, gdy akt normatywny odwołuje się do pojęcia działalności gospodarczej, nie definiując go w sposób szczególny. Pogląd przeciwny zakładał, że definicja ta, zgodnie z wyraźnie sformułowaną wolą ustawodawcy, miała jedynie zastosowanie do ustawy, w której została zamieszczona. Stanowisko kompromisowe wskazywało, że definicji zawartej w Prawie działalności gospodarczej nie można odmówić pewnego znaczenia dla interpretacji pojęcia działalności gospodarczej, ilekroć posługują się nim inne ustawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX