Makuch Jakub, Brak zaopiniowania lub uzgodnienia projektu planu miejscowego przez właściwe organy w terminie wyznaczonym przez organ sporządzający plan

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Brak zaopiniowania lub uzgodnienia projektu planu miejscowego przez właściwe organy w terminie wyznaczonym przez organ sporządzający plan

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje mechanizmy wymuszające na organach współpracujących przy sporządzaniu planu (uzgadniających, opiniujących) terminowość podejmowanych przez nie czynności. Przykładowo art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej u.p.z.p. nakłada na organ sporządzający plan miejscowy obowiązek wyznaczenia terminu dokonania uzgodnień lub przedstawienia opinii przez organy wymienione w art. 17 pkt 6 u.p.z.p. Brak przedstawienia stanowisk lub warunków uzgodnienia planu w terminie zakreślonym przez wójta (burmistrza, prezydenta) uważa się za równoznaczny z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu (art. 25 ust. 2 u.p.z.p.). Jest to swoista „sankcja” za niedochowanie terminu wyznaczonego organom uczestniczącym w procesie uchwalania planu. W takiej sytuacji przyjmuje się bowiem „fikcję” pozytywnego uzgodnienia (zaopiniowania).

Na gruncie art. 25 ust. 2 u.p.z.p. w orzecznictwie sądowoadministracyjnym dostrzec można rozbieżność poglądów w kwestii skutków, jakie mogą wynikać z wyrażenia przez organ uzgadniający (opiniujący) stanowiska odnośnie projektu planu już po upływie terminu wyznaczonego temu organowi przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta. Sądy administracyjne uwzględniając literalne brzmienie wskazanego przepisu przyjmują, że spóźnione stanowisko wyrażone przez organ współpracujący przy sporządzaniu projektu planu, wywołuje skutek w postaci pozytywnego uzgodnienia (zaopiniowania) projektu planu miejscowego.

W orzecznictwie pojawiają się jednak głosy mówiące, że wydanie przez organ uzgadniający postanowienia o odmowie uzgodnienia przedstawionego projektu planu z uchybieniem wyznaczonego terminu, lecz jeszcze przed datą uchwalenia planu miejscowego - w świetle art. 25 ust. 2 u.p.z.p. - nie daje podstaw do przyjęcia wskazanej wyżej fikcji prawnej uzgodnienia projektu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX