Makuch Jakub, Brak akt jako niezależna od organu administracji przyczyna usprawiedliwiająca niezałatwienie sprawy w terminie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Brak akt jako niezależna od organu administracji przyczyna usprawiedliwiająca niezałatwienie sprawy w terminie

Jednym ze sposobów obrony organu administracji w sprawie zarzucanej bezczynności jest powołanie się na brak akt sprawy w związku z przesłaniem ich do innego organu lub sądu. Okoliczność ta, wykluczająca możliwość prowadzenia postępowania, usprawiedliwiać ma niedochowanie przez organ administracji ustawowych terminów załatwienia sprawy, określonych w art. 35 § 3 k.p.a. Do wskazanych w powołanym przepisie terminów nie wlicza się bowiem okresów opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym rozbieżne oceny wywołuje zagadnienie, czy przesłanie akt sprawy do innego organu lub sądu stanowić będzie, przewidzianą wskazanym wyżej przepisem, „niezależną od organu przyczynę”, której czasu trwania nie wlicza się do określonych prawem terminów załatwienia sprawy administracyjnej. Wg jednego ze stanowisk, zbieg różnych postępowań i związany z tym brak akt w związku z koniecznością przesłania ich do innego organu administracji lub sądu, nie może być uznawany za niezależną od organu przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie (pogląd 2). W orzecznictwie dostrzec można jednak także odmienne zapatrywanie na powyższą kwestię (pogląd 1).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX