Kryczka Sebastian , Błąd oświadczenia woli w relacji pracodawca – pracownik

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Błąd oświadczenia woli w relacji pracodawca – pracownik

Strony stosunku pracy w ramach wzajemnych relacji składają liczne oświadczenia woli. Przepisy prawa pracy nie definiują czym one właściwie są. Korzystając z art 300 k.p., przechodząc na przepisy kodeksu cywilnego należy uznać, że oświadczenie woli to nic innego jak przejaw woli zmierzający do wywołania określonego skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Co do zasady oświadczeniem woli może być każdy rodzaj zachowania, które wyraża wolę w sposób dostateczny. W zależności od konkretnego przypadku może być ono złożone w formie pisemnej, ustnie jak również w formie dorozumianej przy pomocy np. gestów. Do typowych czynności prawnych podejmowanych w ramach relacji pracowniczych należy zaliczyć zawieranie i rozwiązywanie umów. W praktyce nie można wykluczyć, że oświadczenia woli kształtujące sytuację prawną takich umów będą obarczone błędem. Błąd należy do tzw. wad oświadczeń woli, które regulowane są przez przepisy kodeksu cywilnego. Przepis art 300 k.p. przewiduje możliwość odpowiedniego stosowania przepisów k.c. do stosunków pracy. Można zatem przyjąć, że dotyczy to również kwestii wadliwości oświadczeń woli jakie mogą wystąpić na styku pracownik – pracodawca. Wątpliwości mogą natomiast dotyczyć zasad i zakresu odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczących błędu jako wady oświadczenia woli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX