Mitrus Leszek, Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 19 czerwca 2002 r.
Autor komentarza:

Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Autor fragmentu:
du:2003:58:514Art. 1

Art. 1.

W artykule 1 ust. 2 pkt 2 ustawy dodano zapis, zgodnie z którym ustawą będą objęci cudzoziemcy “poszukujący zatrudnienia”, którzy posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, posiadają status uchodźcy albo są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Konieczność zagwarantowania obywatelom innych państw członkowskich prawa do aktywnego poszukiwania zatrudnienia wynika w prawie wspólnotowym z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C292/89 The Queen v. The Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Deziderius Antonissen (Zbiór Orzecznictwa z 1991 r., I745). Uprawnienie takie musi również być zawarte w polskim systemie prawnym w odniesieniu do obywateli Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX