Bąkowski Tomasz i in., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2003
Stan prawny: 1 maja 2003 r.
Autorzy komentarza:

Zasady techniki prawodawczej. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1

1.

Komentowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929). Delegacja do jego wydania istniała od wejścia w życie powołanej ustawy, tj. od 1 października 1996 r. Z dniem 1 stycznia 2002 w art. 14 został dodany ust. 5, przez art. 1pkt 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800), zgodnie z którym "Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX